Tilia cordata

Small-leaved Lime

tilia-cordata-dbk-skyview